O kompaniji

Sistem menadžmenta kvalitetom

TELEFONKABL a.d. sve svoje poslovne aktivnosti obavlja u skladu sa integrisanim sistemom menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008 i SRPS ISO/IEC 27001:2014.

SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO 14001:2015

SRPS ISO 45001:2018

SRPS ISO/IEC 27001:2014